T C. Anayasa Mahkemesi

T C. Anayasa Mahkemesi

Hukuk devletinde,Anayasa’nın açık kurallarıyla birlikte, hukukun bilinen temel ve evrenselilkelerine de uygun davranılması gerekir. Bu düzenleme ile, 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesine eklenen 15 incifıkra ile 5651 sayılı Kanunun “Erişimin engellenmesi kararı ve yerinegetirilmesi” kenar başlıkla 8. Maddesine göre soruşturma aşamasında verilenhâkim kararı ile “İçeriğin yayından çıkarılması ve erişimin engellenmesi”nidüzenleyen 9. Maddesi ve “Özel hayatın gizliliği nedeniyle içeriğe erişiminengellenmesi”ni düzenleyen 9/A maddesine göre verilen hâkim kararının birdenfazla sulh ceza mahkemesi bulunan yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulutarafından belirlenen sulh ceza mahkemeleri tarafından verileceği hükmünüiçermektedir. Maddesiyle geçmişe de uygulanması öngörülmektedir. 250 içerisinde itiraz kanun yoluna ilişkin ayrıntılarayer verilmemiştir. Kapsamındaki genel hükümler buradauygulama bulmak zorundadır.

Kesinleşme ne kadar erken olursa hak sahiplerinin haklarınakavuşmalarının da o kadar hızlı olacağı kuşkusuzdur. Ayrıca sürenin uzamasınıntereddütler oluşmasına, işlemler kesinleşmediğinden sürekli itirazedilebileceğinden hukuki belirsizliklerin yaşanmasına, hak sahiplerininhaklarına geç ulaşmalarına dolayısıyla da kamu hizmetinin aksamasına neden olacağıaçıktır. Kanun koyucu belirtilen olumsuzlukların yaşanmaması için kesinleşmesüresini otuz gün olarak öngörmüştür. Anılan süre sınırlamaları kamu düzeniyledoğrudan ilgili olan kadastro işlemlerinin hızlandırılması ve düzenli bir tapusicilinin oluşturulması bakımından gereklidir. Dava konusu ibarelerle öngörülensüreler, hak sahiplerinin haklarına bir an önce ulaşmalarını, belirsizlikiçerisinde kalmamalarını ve hukuki işlem ve kuralların sürekli dava tehdidialtında kalmamalarını sağlayacağından hukuki istikrar ve hukuki güvenlikilkelerine dolayısıyla da hukuk devleti ilkesine aykırı olarakdeğerlendirilemez. (10) Sözleşmenin feshi hâlinde sözleşme konusu işlerin hesabısözleşme ve genel hükümlere göre yapılır ve yüklenicinin idare ile ilişkisikesilir. Maliye Bakanlığınca Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz üzerindeyüklenici lehine tesis edilen üst hakkı herhangi bir yargı kararı aranmaksızıniptal edilir ve tapu idaresince resen terkin olunur. Bu durumda taşınmazüzerindeki tüm yapı ve tesisler sağlam ve işler durumda Hazineye intikal eder.Taşınmaza veya üzerinde bulunan yapı, tesis ve müştemilata yüklenici tarafındanzarar verilmesi hâlinde, zarar bedeli de yükleniciden ayrıca alınır. Bunlardandolayı, hak lehtarı veya üçüncü kişilerce üst hakkından kaynaklanan herhangibir hak veya talepte bulunulamaz. Sözleşmenin fesih tarihinde işlerin mevcutdurumu, idarece görevlendirilecek bir heyet tarafından yüklenici veya vekiliile birlikte tespit edilerek bir durum tespit tutanağı düzenlenir.

  • Maddesi ile busüre otuz yıla indirilmiştir.
  • Maddesinin birinci fıkrasında, “Devlet,para, kredi, sermaye, mal ve hizmet piyasalarının sağlıklı ve düzenliişlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalarda fiili veyaanlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve kartelleşmeyi önler.”denilmektedir.

Editörler; yazarlar, editörler ve hakemler arasında çıkar çatışmasına izin vermezler. Editörler hakem incelemesinin makul sürede tamamlanmaması halinde hakemle iletişim kurarak sürecin hızlandırılmasını talep edebilir veya yeni bir hakem ataması gerçekleştirebilirler. Yazarlar kullanılan verilerin kullanım haklarına, araştırma/analizlerle ilgili gerekli izinlere sahip olduklarını veya deney yapılan deneklerin rızasının alındığını gösteren belgeye sahip olmalıdır. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan tüm bireyler (teknik destek sağlayan, yazıma yardımcı olan ya da sadece genel bir destek sağlayan, finansal ve materyal desteği sunan kişiler) “teşekkür / bilgiler” kısmında sıralanır. O Yazar, isterse akademik çalışmaya İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimelere ek olarak Almanca başlık, özet ve anahtar kelimeler de ekleyebilir.

6428 sayılı Kanunla, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarıncayapılmasına ihtiyaç duyulan tesislerin ön proje, ön fizibilite raporu vebelirlenecek temel standartlara dayalı olarak ihale edilmesi ve kamu-özelişbirliği modeli çerçevesinde özel hukuk hükümlerine göre yaptırılmasıdüzenlenmektedir. Devlete Anayasa ile verilmiş ormanlarınkorunması ve orman alanlarının genişletilmesi görevi, ormanlık alanlarda yapılacakkamu hizmetleri ile kamu yararı amaçlı yatırımların gerektirdiği irtifakhakkına dayalı izin tasarruflarından, izne konu oluşturan hizmet ve yatırımınniteliği ve kamu yararı ile ilişkisine göre “Ağaçlandırmabedeli”, “Ağaçlandırma ve erozyon kontrolü geliri” ve “Arazi izin bedeli”ndenbir ya da birkaçının alınmasını gerektirmektedir. Devletin yerleşim yerleri arasında ulaşımısağlamak amacıyla yapacağı/yaptıracağı erişme kontrollü karayolu güzergahınınorman alanlarından geçmesi durumunda, gerekli izinlerin verilmesi gerekeceğindekamu yararı olduğu kuşkusuzdur. Hatta, erişme kontrollü karayollarındakarayolunun müştemilatı olan bakım işletme tesisleri ile hizmet tesislerininyapılabilmesi için karayolu sınır çizgisinin geniş tutularak bakım işletmetesisleri ile hizmet tesislerinin yapılacağı ormanlık alanların iznin kapsamınaalınmasında da kamu yararı olduğu söylenebilir\. Gerçek zamanlı bahis oranlarıyla canlı bahis yapın, anlık kazançlar elde edin. mostbet casinomhub\. Bu suretle askeri hakim ve askeri savcı yardımcılığı adaylığına ayrılmış olanlar, askeri mahkemelerde ve askeri savcılıklarda üç ay çalıştırılırlar. Bu süre sonunda başarı gösterenlerin askeri hakim yardımcılığına veya askeri savcı yardımcılığına 16 ncı madde hükümlerine uygun olarak atanmaları yapılır ve bunlar askeri hakim ve askeri savcı yardımcılarının haklarına ve yetkilerine sahip olurlar. Başarı gösteremiyenler veya askeri hakim veya askeri savcı yardımcısı olmak niteliklerini kaybedenler Milli Savunma Bakanlığı tarafından derhal asıl sınıflarına gönderilirler. Bunlar emsalleri ile terhis edilirler. Görevden uzaklaştırma, bir ceza soruşturması veya kovuşturması gereği olduğu takdirde, Milli Savunma Bakanlığı iki ayı aşmayan süreler içinde ilgilinin durumunu inceleyerek görevine dönüp dönmemesi hakkında bir karar verir. Askeri hakimlik, askeri hakim yardımcılığı, askeri savcılık, askeri savcı yardımcılığı görevlerine ve adli müşavirliklere, Askeri Adalet İşleri Başkanlığı ile Askeri Adalet Teftiş Kurulu Başkanlığı kadrolarına ve askeri yargı ile ilgili idari görevlere yapılacak atanmalarda yukardaki fıkralar hükümleri saklı kalmak şartiyle, Askeri Yargıtay notları, müfettiş raporları ve idari üstlerce düzenlenen siciller gözönünde tutularak işlem yapılır.

Askeri mahkeme ve askeri savcılık kadrolarında görev yapmakta olan ve mesleki sicilleri bulunmayan askeri hakimlerin o sicil yılı için kademe ilerlemelerinde sicil şartı aranmaz. Soruşturma evresi, söz konusu Kanun’un2. Maddesinde “…yetkili mercilerce suç şüphesinin öğrenilmesindeniddianamenin kabulüne kadar geçen evre…” olarak tanımlanmıştır. Buitibarla seri muhakeme usulü ancak soruşturma evresinin sonunda ve kamu davasıaçmaya yeterli şüphe elde edildiği durumda uygulanabilecektir. (9) Mahkeme, şüpheliyi müdafii huzurunda dinlediktensonra üçüncü fıkradaki şartların gerçekleştiği, eylemin seri muhakeme usulükapsamında olduğu ve dosyadaki mevcut delillere göre mahkûmiyet kararıverilmesi gerektiği kanaatine varırsa talep yazısında belirtilen yaptırımdandaha ağır olmamak üzere dört ila yedinci fıkra hükümleri doğrultusunda hükümkurar; aksi takdirde talebi reddeder ve soruşturmanın genel hükümlere göresonuçlandırılması amacıyla dosyayı Cumhuriyet başsavcılığına gönderir. Mazeretsizolarak mahkemeye gelmeyen şüpheli, bu usulden vazgeçmiş sayılır.

250 yargılama faaliyetinde bulunarak cezayı tayinyetkisini Cumhuriyet savcısına aktarmış bulunmaktadır. Cezayı takdir edenCumhuriyet savcısı, şüpheli hakkında serî muhakeme usûlünün uygulanmasınıyazılı olarak görevli mahkemeden talep edecektir. T.C. Anayasası’nın 17 maddesinin 1. Fıkrasında yer alan kişilikhakkının korunması ile aynı maddenin üçüncü fıkrasında bulunan insanhaysiyetinin dokunulmazlığı ilkesinin bir sonucu olup, AİHS m. 6’da yer alanadil yargılanma hakkının çekirdeğini oluşturur. Ayrıca Anayasa’nın 38.maddesinin 5. Fıkrasında anayasal koruma altına alınmıştır. Anılan anayasalhükümde aleyhe delil göstermeye zorlama yasağı, sadece susma hakkını değil,aynı zamanda suçlayıcı nitelikteki her tür delili soruşturma ve kovuşturmamakamlarına sunmaya zorlanmama hakkını da kapsar şekilde öngörülmüştür. Bubağlamda kişinin aleyhe kullanılacak delilleri kendi Elleriyle aktif birkatılımla sunma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart